p r o s t o r    p r o    ž i v o t

KRAJINA

SÍDLA

PAMÁTKY


17. dubna 2024  (aula historické budovy A)

Po úspěšném prvním ročníku, který nebyl tematický vyhraněný, připravujeme druhý ročník, a to na téma:

C E S T Y

Cesty jsou mnohovrstevnatým pojmem, který vyvolává různé asociace. Můžeme si představit pěšiny, polňačky, silnice, dálnice, železnice, vodní cesty či dopravní tepny. Tyto fyzické trasy vytvářejí síť spojení a umožňují pohyb a přenos zboží a osob. Nicméně cesta může být také vnímána v jiném smyslu než jen jako hmatatelný prvek – může představovat duchovní cestu, vývoj architektury, proměny krajiny či cestu časem.

Cesty nejsou pouze samotné trasy, ale zahrnují také různá zastavení a orientační body. Mohou to být stavby církevní nebo světské. Díky silnicím a železnicím byly do krajin a měst přineseny různé stavby, jako například zastávky, železniční stanice, překladiště, mosty a viadukty. Tyto konstrukce společně s dalšími stavebními prvky vyprávějí zajímavý příběh krajiny. 

Naše interdisciplinární konference si klade za cíl dát dohromady doktorandy, pedagogy, architekty, inženýry, památkáře, krajináře a jiné odborníky. Měli bychom o problémech rozmlouvat, a nejen je odpřednášet. Jde nám o skutečné setkání lidí, kterým nejsou lhostejné hodnoty krajiny, sídel a památek.

Konference Krajina Sídla Památky 2024 se zaměří na jejich význam, historii a současnou roli v naší kultuře a společnosti. Budeme se zabývat, jak tyto prvky ovlivňují naši identitu a jak se proměňují v průběhu času. Objevte s námi zajímavé příběhy, které v naší krajině právě cesty vyprávějí.


Autorské příspěvky budou publikovány v on-line sborníku konference s názvem Prostor pro život. Sborníku bude uděleno číslo ISBN.


VSTUPNÉ OD 500 Kč

(20 €) pro posluchače

Proč je cena tak nízká?

Oproti jiným konferencím je cena poměrně nízká. Protože s konferenci začínáme, byl vstupní poplatek na první ročník konference zcela symbolický. Letos se mírně zvýšil a ve třetím ročníku konference pro pasivní posluchače ustane ve výši 1000 Kč (40 €). 

Platbu za účast na konferenci je nutné provést bezhotovostně předem nejpozději do 15. dubna 2024 (platební údaje zde).

Příjem hotovosti před začátkem konference nebude možný! 

Výše konferenčního poplatku pro publikující autory včetně dalších pokynů jsou podrobně rozepsány v sekci PRO AUTORY.

TÉMATA KONFERENCE

Krajina

Kulturní krajina je charakteristická svou rozmanitou scenérií přírodních a kulturních prvků. Vznikla kombinací činnosti přírody a člověka a vybrané celky jsou předmětem ochrany jak přírodního prostředí, tak i památkových hodnot. V České republice se nacházejí všechny čtyři kategorie kulturní krajiny – lesohospodářská (lesní plantáže), zemědělská (pole, louky, pastviny, sady a vinice), těžební (povrchové a hlubinné doly) a sídelní (města a vesnice). Krajina na našem území od 18. století, tedy od doby průmyslové revoluce, výrazně změnila svůj charakter, a už jen velmi těžko hledáme pozůstatky podoby středověkého hospodaření. Krajinu kolem sebe vnímáme jako něco přirozeného a běžného, ale její křehkost ke snadnému zničení si uvědomuje jen málokdo. 

Sídla

Už více jak tisíc let jsou sídla nedílnou součástí naší krajiny. Základní síť velkých měst i malých vesnic byla ustavena již ve středověku v období takzvané velké kolonizace. Jejich výraznou proměnu zaznamenáváme od poloviny 19. století, zejména s rozvojem průmyslu a migrací venkovských obyvatel do větších měst. Ve 20. století byla jejich podoba výrazně změněna a například ve městech kulminovala ve stavbách velkých sídlišť na jejich okrajích. Problémy, které jsou spojené s životem ve městech, působí na miliony jejich obyvatel, a stejně tak život na vesnicích je negativně ovlivněn odchodem starousedlíků do velkých měst.

Památky

Kulturní dědictví je nedílnou složkou našich životů a jen díky péči našich předků můžeme tato díla obdivovat i dnes. Památky jsou součástí krajiny i sídel a jsou němými svědky naší bohaté historie. Typologická rozmanitost památkového fondu není nikdy ukončená a na základě citu ve vnímání potřeby chránit ohrožené je naší společností neustále výběrem doplňována o nové další nemovité i movité památky. Památková péče je obor, který má relativně krátkou historii, a teprve poučením se z nevědomých chyb našich předchůdců, můžeme péči o tento fond zdokonalovat.

KONFERENČNÍ POPLATEK

Poplatek za posluchače je stanoven na 750 Kč (30 €). Studenti doktorských programů mají poplatek snížený na 500 Kč (20 €). Výše konferenčního poplatku pro publikující autory včetně dalších pokynů jsou podrobně rozepsány v sekci PRO AUTORY. Všechny uvedené poplatky jsou včetně DPH. V ceně konferenčního poplatku je zajištěno drobné občerstvení.


Platba bude provedena ve prospěch:

Příjemce: Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00  Brno, Česká republika

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

Banka: ČSOB, a. s.

Adresa banky: Milady Horákové 859/6, 601 79  Brno, Česká republika

CZK platby

Číslo účtu: 111044081 / 0300

Měna účtu: CZK

Variabilní symbol: 122300005

Zpráva pro příjemce: KSP – Název plátce a posluchače
(např. KSP – ČVUT, Jan Novák)

EUR platby

Číslo účtu: 1017324663 / 0300

Měna účtu: EUR

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZPP

Zpráva pro příjemce: KSP – Název plátce a posluchače
(např. KSP – STU, Ján Novák)

Platbu za účast posluchače na konferenci je nutné provést bezhotovostně předem nejpozději do 15. dubna 2024. Příjem hotovosti před začátkem konference nebude možný! V případě zrušení účasti na konferenci po 15dubnu 2024 bude účtován storno poplatek ve výši 100 % konferenčního poplatku. 

Daňový doklad bude vystaven pro právnické nebo podnikající fyzické osoby na základě fakturačních údajů* uvedených v přihlášce a bude zaslán po zaplacení celkového poplatku. Zálohové faktury stavební fakulta nevystavuje. Je žádoucí, aby platba byla ve zprávě pro příjemce doplněna o název (jméno a příjmení) plátce, případně doplněna o jméno posluchače. Bez tohoto údaje není možné platbu správně spárovat. 

* V případě, že vysílací organizace (univerzita) posluchači nehradí konferenční poplatek, budou v přihlášce uvedeny platné fakturační údaje na fyzickou, podnikající fyzickou nebo jinou právnickou osobu! Na takto uvedeného plátce bude vystaven daňový doklad nebo potvrzení o došlé platbě. Shodně platí i pro doktorandy.

PROGRAM

08:30 – 09:00 Prezence účastníků (k dispozici ještě 30 minut po zahájení konference)

09:00 – 09:15 Zahájení konference v aule historické budovy A (Veveří 331/95)

09:15 – 09:45 Úvodní přednáška  prof. Ing. arch. Petr Hrůša
Vysoká škola báňská, Fakulta stavební, Katedra architektury

09:45 – 11:15 První dopolední blok

Cesty a jejich vliv na vývoj reliéfu a krajiny: příklad širšího okolí Staré Boleslavi  Mgr. Tereza Steklá
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologie

Zelená kostra Dunaja:
porovnanie prírodných a geomorfologických predpokladov plošného rastu Viedne a Bratislavy   Ing. arch. Katarína Falathová
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, Ústav urbanismu

Cesta krovu v tradičnom ľudovom tesárstve  Peter Brada
Spolok pre autentickú krajinu (občianske združenie)

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 13:00 Druhý dopolední blok

Vyhlášení vítěze obrázkové soutěže

Putování a vystupování jako symbol duchovního života  prof. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra urbanismu a územního plánování

Cesta do centra města  Ing. arch. Martina Lehnertová
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Ústav navrhování III

Cesty průmyslového dědictví na příkladu Chabařovic  Mgr. Monika Stará
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra historie

13:00 – 14:00 Přestávka na oběd 

14:00 – 15:00 První odpolední blok – krátké prezentace

Co oči nevidí, to srdce nebolí? Silně pozměněná krajina a její kulturní dědictví – Přísečnicko  Mgr. Veronika Kupková

Horské cestné priechody v hornej Trenčianskej a Turčianskej stolici v 13. – 19. storočí  Mgr. Peter Šimko, PhD.

Scénické silnice ve světě a v Česku v 1. polovině 20. století  Mgr. Michal Ďurčo, Ph.D.

Hledání smyslu starých cest  Mgr. Radek Bryol, Ph.D.

"trans silvam", aneb archeologie historických tras mezi západními Čechami a Horní Falcí  Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.

Když cesta přestane být cestou  Ing. Jan Valehrach, Ph.D.

Zanikání cest v socialistické krajině česko-rakouského pohraničí a potenciál jejich obnovy  Ing. arch. Jana Zavřelová

Architektura mysli: dopravní inženýrství jako duchovní entita  doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Cesty vody – ako historické akvadukty menili krajinu  doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Prebiehajúca obnova hradu nad Vinným a návrh možnej obnovy  Ing. Štefan Gorás

Společná cesta Podkarpatské Rusi a Československa v období mezi dvěma světovými válkami  Ing. arch. Vlasta Loutocká

15:00 – 15:30 Přestávka na kávu

15:30 – 17:00 Druhý odpolední blok

Cesty k básnickému bydlení  Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, Seminář estetiky

Příběhy umění v ulicích normalizačního Brna  Mgr. et Mgr. Martina Mrázová
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradní a krajinářské architektury

Cesty jako inspirační zdroj pro urozené stavebníky období preromantismu a romantismu
a jejich architekty, stavitele a zahradníky  PhDr. Filip Binder
Akademie věd České republiky, Historický ústav

17:00 – 17:30 Diskuse a zakončení konference

Podrobný program konference bude zveřejněn po jeho sestavení v únoru 2023.
Změna programu vyhrazena.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

31. říjen 2023 přihlášení publikujících autorů včetně zaslání abstraktu (formulář zde)

31. leden 2024 platba konferenčních poplatků publikujících autorů (platební údaje zde)

1. březen 2024 odevzdání prezentací (formulář zde) a odevzdání obrázků do soutěže (formulář zde) 

15. duben 2024 platba konferenčních poplatků posluchačů (platební údaje zde)

17. duben 2024 konání konference Krajina Sídla Památky 2024

30. červen 2024 odevzdání příspěvků v jednotné šabloně (formulář zde)

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. – Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně

doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. – Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. – Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

doc. Dr. Ing. Alena Salašová – Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D. – Fakulta stavební, VŠB – Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Tomáš Vymazal, Ph.D. – Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D. – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno

Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., D.P.E.A. – Autorizovaný architekt ČKA

Ing. Jakub Kotrla – Ústav územního rozvoje

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. – Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. – Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně

O ÚSTAVU ARCHITEKTURY

Vznik druhé brněnské školy architektury je spojen s porevoluční tendencí zakládat vedle tradičních fakult architektury také odborná pracoviště při fakultách stavebních se zaměřením na architekturu. Stalo se tak díky velké poptávce o obor z řad neuspokojených, a přesto nadaných uchazečů a také přitažlivou změnou financování terciálního vzdělávání založeného na principu "per capita". To bylo jedním z důvodů, proč vznikla Katedra architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze (1991), nová Fakulta architektury a umění Technické univerzity v Liberci (1994), Katedra architektúry Slovenské technické univerzity v Bratislavě (1996), Katedra architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (2003) a jako nejmladší z této řady byl v roce 2005 založen také Ústav architektury na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Nové brněnské pracoviště pro výuku architektury vzniklo díky úsilí třech děkanů. Prvním byl emeritní děkan Fakulty stavební VUT v Brně doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc., který jako první přišel s myšlenkou založit školu architektury, dále emeritní děkan Fakulty architektury VUT v Brně prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc., který celý koncept výuky nového pracoviště vymyslel, a v neposlední řadě tehdejší děkan Fakulty stavební VUT v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., který iniciátorům vyšel vstříc a nechal tvůrcům volnost v pojetí výuky, studijních programů a personálního obsazení. Dne 26. září v zimním semestru akademického roku 2005–2006 byla zahájena prezenční výuka prvních čtyřiceti posluchačů.

Strukturované studium čtyřletého bakalářského a navazujícího dvouletého magisterského stupně je doplněno o povinnou odbornou praxi studentů v architektonických ateliérech. Ústav architektury plně využívá širokého odborného zázemí velké stavební fakulty, což se odráží v kvalitním personálním zajištění odborných technických předmětů a v povinném vedení ateliérů architektonické tvorby vedoucím architektem a konzultantem z jiných pracovišť fakulty dle zaměření daného ateliéru. Studentům se pak dostává plného povědomí o důsledcích architektonického návrhu ve fázi plánové dokumentace. Čtyřleté studium programu "Architektura pozemních staveb" vrcholí ve zpracování bakalářské práce, která rozpracovává dříve zpracované ideové architektonické studie do stupně podrobné stavebně-technické dokumentace. Navazující magisterský program "Architektura a rozvoj sídel" je nabízen ve dvou zaměřeních – Architektura nebo Prostorové plánování. Studenti ukončují studium na Ústavu architektury pod celoročním vedením zkušeného akademického pracovníka ústavu, u kterého zpracovávají specializovaný ateliér (předdiplomní projekt) a následně i diplomovou práci, po jejímž obhájení získávají titul "inženýr architekt".

Ústav architektury sídlí v budově E2 v areálu historické budovy Fakulty stavební na ulici Veveří. Kolektiv kmenových zaměstnanců čítá 2 neakademické a 18 akademických pracovníků v osmi ateliérech dle zaměření (obytné stavby, veřejné stavby, výrobní stavby, obnova památek, interiér a architektonický prostor, urbanismus, architektonický detail a výtvarná tvorba). Ateliérová výuka je pak dále zajišťována ustáleným počtem externích pracovníků z řad projektujících brněnských architektů.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

ZÁŠTITU PŘEVZALI

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.

děkan Fakulty stavební VUT

prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D.

děkan Zahradnické fakulty MENDELU

Ing. arch. Naděžda Goryczková

generální ředitelka NPÚ

Ing. Jakub Kotrla

ředitel ÚÚR