GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE

 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90  Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305. Jedná se o veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT, Antonínská 548/1, 601 90  Brno, e-mail: poverenec@vut.cz.


Proč Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem pořádání konference Krajina Sídla Památky na Fakultě stavební VUT. Na konferenci se můžete přihlásit vyplněním registračních formulářů v Google Forms na webových stránkách konference. O zabezpečení a ochraně osobních údajů v Google Forms zjistíte více na https://www.google.cz/intl/cs/forms/about/.


Jaké osobní údaje o Vás za tímto účelem zpracováváme?

Abychom mohli konferenci uspořádat, musíme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje, a to v dokumentech v listinné nebo v elektronické podobě nebo v elektronických informačních systémech:

a) Identifikační údaje

b) Kontaktní údaje

c) Platební údaje

d) Další údaje

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy?

Ano, právním důvodem pro zpracování osobních údajů ze strany správce je plnění smlouvy, která je uzavřena mezi Vámi a VUT potvrzením Vaší účasti na konferenci.

 

Budeme Vaše osobní údaje někomu předávat?

Vaše údaje můžeme předat pouze orgánům veřejné moci, pokud tak stanoví příslušný právní předpis. 


Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou uchovávány v dokumentech v listinné nebo v elektronické podobě nebo v informačních systémech. Seznamy účastníků, program a další údaje o konferenci se budou archivovat.  Platební údaje jsme podle platných právních předpisů povinni uchovávat minimálně po dobu 10 let od skončení účetního období, ve kterém byly uskutečněny platby, poté budou listiny s osobními údaji předepsaným způsobem zničeny.  Platební údaje v elektronické podobě nebo v elektronických informačních systémech budou vymazány.

 

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (můžete požadovat informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti zpracování a máte právo na přenositelnost osobních údajů.

Žádosti, ve kterých uplatníte svá práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT, Antonínská 548/1, 601 90  Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.

Máte dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.