PRO AUTORY

termín přihlášení je 31. října 2022

termín odevzdání příspěvku je 31. ledna 2023

termín odevzdání soutěže je 31. ledna 2023

Přihlášení ke konferenci, odevzdání Vašeho příspěvku včetně dalších příloh nebo v případě účasti v soutěži nahrání obrázků proveďte přes tlačítka v úvodu nejpozději do termínů uvedené pod nimi. Přihlášení můžete provést i přes tlačítko na stránce O KONFERENCI. Tento odkaz je pro publikující účastníky aktivní pouze do termínu podání přihlášky. Po té se jeho funkce změní na přihlášku k pasivní účasti ostatních posluchačů bez možnosti publikování ve sborníku.

Z přihlášených účastníků budou vědeckým výborem konference vybrány tři příspěvky z každého tématu, které budou na konferenci svými autory představeny. Ostatní příspěvky budou publikovány pouze ve sborníku.

KONFERENČNÍ POPLATEK

Poplatky jsou nedílnou součástí všech konferencí a jsme si vědomi toho, že jedná o tu nejméně příjemnou část. Výpočet poplatku bývá různý, ale my jsme se rozhodli, že ten náš bude pevně stanovený bez ohledu na to, jak dlouhý příspěvek pošlete. Konferenční poplatek je na začátku zcela symbolický. Následný rok se bude zvyšovat a ve třetím ročníku ustane v předpokládané výši 2500 Kč (100 €) za autorský příspěvek. Ti, kteří nám zůstanou věrni, budou mít v této stupňující fázi zajištěnou 10% slevu.

Pro první ročník je poplatek za publikovaný autorský příspěvek stanoven na 1500 Kč (60 €). Studenti doktorských programů mají 50% slevu. Poplatek nezahrnuje tištěný sborník, který bude možné dokoupit samostatně za 500 Kč (20 €).

Všechny uvedené poplatky jsou včetně DPH.Platba bude provedena ve prospěch:

Příjemce: Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, Česká republika

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

Banka: ČSOB, a. s.

Adresa banky: Milady Horákové 859/6, 601 79 Brno, Česká republika

CZK platby

Číslo účtu: 111044081 / 0300

Měna účtu: CZK

Variabilní symbol: 122200003

Zpráva pro příjemce: KSP – Jméno a příjmení autora příspěvku

EUR platby

Číslo účtu: 1017324663 / 0300

Měna účtu: EUR

IBAN: CZ15 0300 0000 0010 1732 4663

BIC(SWIFT): CEKOCZPP

Zpráva pro příjemce: KSP – Jméno a příjmení autora příspěvku

DŮLEŽITÉ: Konferenční poplatek musí být zaplacen nejpozději do 1. března 2023.

Daňový doklad bude vystaven na základě fakturačních údajů z registračního formuláře a bude zaslán po zaplacení celkového poplatku. Zálohové faktury se nevystavují. Je žádoucí, aby platba byla ve zprávě pro příjemce doplněna o jméno a příjmení autora příspěvku. Bez tohoto údaje není možné platbu správně spárovat. V případě zrušení účasti na konferenci do 31. března 2023 bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč za každý odevzdaný příspěvek. V případě zrušení účasti na konferenci po 31. březnu 2023 bude účtován storno poplatek ve výši 100 % konferenčního poplatku.

POVINNOSTI AUTORA

Registrační formulář

Autor příspěvku je povinen správně vyplnit interaktivní registrační formulář (je součásti balíčku pro autory viz tlačítko ke stažení níže) včetně aktuálních fakturačních údajů potřebných k vystavení daňového dokladu o zaplacení konferenčního poplatku. V registračním formuláři si účastník konference může zvolit další volitelné položky k platbě, například poplatek za druhý příspěvek, poplatek za doprovázející osobu* (posluchače) nebo poplatek za sborník. Formulář je k dispozici ve dvou verzích – v českém jazyce pro autory z České republiky a v anglickém jazyce pro autory z ostatních zemí EU včetně Slovenské republiky. Tento formulář je nutné odeslat spolu s autorským příspěvkem a recenzemi nejpozději do 31. ledna 2023 přes tlačítko v úvodu webové stránky.

* Doprovazející osoby jsou vzhledem k evidenci účastníků konference povinni vyplnit přihlášku samostatně i přesto, že za ně konferenční poplatek platí druhá osoba. Jména doprovázejících osob je nutno uvést do poznámky v registračním formuláři, aby došlo ke spárování plateb a přihlášek.

Autorský příspěvek

Autor příspěvku je zároveň tvůrcem jeho výsledné grafické podoby*. Před započetím práce je nutné nainstalovat jednotné písmo, viz návod zde. Pro zachování jednotného vzhledu musí však respektovat grafickou předlohu šablony a pokyny v ní uvedené. Jde zejména o užití písma Vafle VUT a Open Sans (vše je součásti balíčku pro autory viz tlačítko ke stažení níže), o zachování přednastavených stylů, formátování odstavců včetně jejich dvousloupcového členění a přednastaveného písma. Není možné zasahovat do záhlaví a zápatí, upravovat okraje, či jinak měnit formát stránky. Při kopírování textu z jiného souboru je vhodné jej vkládat jako prostý text, který převezme formát šablony, viz návod zde. Pro správné zobrazení a následnou editaci při tvorbě sborníku je žádoucí pracovat v textovém procesoru Microsoft Word.

* V případě zájmu můžete přenechat zpracování grafické úpravy na nás. Za tuto službu navíc bude účtován poplatek ve výši 1000 Kč (40 €). Váš zájem o námi provedené grafické úpravy nezapomeňte uvést v registračním formuláři.

Recenze

Autor příspěvku si musí sám zajistit dva kvalifikované recenzní posudky na předepsaném interaktivním formuláři (je součásti balíčku pro autory viz tlačítko ke stažení níže). Za vhodného recenzenta lze považovat odborníka v oboru minimálně s doktorským titulem Ph.D. V ojedinělých případech lze přijmout recenzní posudek zpracovaný i odborníkem z praxe. V takovém případě je ale nutné doložit způsobilost odborníka jeho portfoliem a odůvodnit výběr tohoto recenzenta. Druhý posudek musí pak zpracovat recenzent minimálně s titulem docent.

Balíček obsahuje registrační formulář, šablonu příspěvku, recenzní formulář, fonty a návody.

SOUTĚŽ

Můžete soutěžit o slevu až 50 % z konferenčního poplatku. Jak? Stačí do termínu odevzdání příspěvku zaslat jeden až pět obrázků, které se vážou k tématu konference – tedy ke krajině, sídlům a památkám. Podmínkou účasti v soutěži je, že autor (fotograf) obrázku je zároveň autorem odevzdaného příspěvku. Nejkrásnější obrázek konference vybere odborná porota. Organizační výbor konference si vyhrazuje právo soutěž zrušit. Soutěžní obrázky mohou být použity pro potřeby konference, například na titulní straně webové stránky, ve sbornících, v publikacích a ostatních propagačních materiálech.

GRAFICKÁ ÚPRAVA PŘÍSPĚVKU

Schéma grafické úpravy

Jsme přesvědčeni, že vědecký příspěvek může být nositelem poznání nebo zajímavé myšlenky, aniž by musel splňovat požadavek na předem stanovený počet znaků. Proto našim základním kritériem je sudý počet stránek. Pro zachování jednotného grafického vzhledu jsou požadovány minimálně 4 strany. Ve skutečnosti se jedná pouze o dvě strany (cca 8000 znaků bez obrázků), protože první strana je věnována názvu, medailonu autora, klíčovým slovům, abstraktu a poslední strana použitým zdrojům a poznámkám. Maximum, které není možné v jednom článku překročit, je 12 stran, tj. 10 stran čistého textu s obrázky. Poslední odstavec na předposlední straně by měl být zaplněn minimálně z 80 %, k čemuž mohou pomoci právě vložené obrázky vhodných velikostí uvnitř textu.

Název

Název by měl co nejlépe vystihnout obsah publikovaného příspěvku. Pro účely budoucího zařazení sborníku do databází Scopus a WoS je při odevzdání příspěvku požadován název také v anglickém jazyce.

Autor

Jméno autora (případně autorů) bude bez titulů.

Medailon

Medailon autora (případně autorů) obsahuje jméno včetně všech titulů, pracovní email a krátký text o autorovi v anglickém jazyce v maximálním rozsahu 500 znaků včetně mezer. V případě více autorů je nutné samostatné medailony přiměřeně zkrátit, aby nezasahovaly do textového pole se jmény recenzentů umístěné při spodním okraji stránky. Medailon bude napsán v anglickém jazyce.

Recenzenti

Zde budou uvedena jména dvou recenzentů včetně všech titulů.

Klíčová slova

Klíčová slova jsou jednoslovné či víceslovné výrazy, které pocházejí z vybraných slov z názvu nebo vlastního textu příspěvku, charakterizující jeho obsah a umožňující jeho zobrazení fulltextovými vyhledávači. Klíčová slova jsou především podstatná jména nebo přídavná jména sloužící k jednoznačné identifikaci. Za klíčová slova nelze považovat zájmena, příslovce, slovesa, nebo také předložky a spojky. Pro účely zařazení sborníku do databází Scopus a WoS jsou při odevzdání příspěvku požadována klíčová slova také v anglickém jazyce.

Abstrakt

Abstrakt bude v rozsahu 1500 až 1700 znaků včetně mezer. Abstrakt by měl být jedním souvislým odstavcem a nesmí přesáhnout do následujícího sloupce. Abstrakt by měl stručně a věcně shrnout poznatky z celého příspěvku (tj. účel výzkumu, hlavní výsledky a hlavní závěry), nesmí to být jen úvod do tématu. Vyhněte se odkazům – v případě potřeby uveďte pouze autora (autory) a rok (roky). Pro účely zařazení sborníku do databází Scopus a WoS je při odevzdání příspěvku požadován abstrakt také v anglickém jazyce.

Vlastní text

Text příspěvku může být členěný nadpisy, podnadpisy a podpodnadpisy. Ke správnému zobrazení je nutné použít přednastavené styly, například pro vložení části s odrážkami. Při psaní textu je nutné dávat pozor na jednohláskové předložky a spojky na koncích řádků. V takovém případě je nejlepší použít pevnou nezlomitelnou mezeru pomocí klávesové zkratky (Ctrl+Shift+Mezerník nebo Alt+0160). V případě potřeby zvýraznit text, je možné použít kurzívu nebo ve výjimečných případech i podtržení. Tučné písmo je vyhrazeno pro číselné odkazy na zdroje a poznámky – prosím nepoužívat. Je vhodné v textu rozlišovat rozdíl mezi pomlčkou (Alt+0150) a spojovníkem - (běžně na klávesnici vedle tečky).

Návod na vložení kopírovaného textu bez formátování zde.

TIP: Nejvhodnějším pracovním postupem je napsat (vložit) text a až po té zde umístit obrázky, tabulky a grafy.

Obrázky

Obrázky budou vloženy v tisknutelném rozlišení, tj. minimálně 300 dpi a to ve dvou velikostech: jednou z možností je obrázek zarovnat do sloupce, tedy na šířku 7,75 cm, nebo jej vložit na celou šířku, tedy 16 cm. Obrázky budou v elektronické verzi sborníku barevné, ve vytištěné budou černobílé. U obrázků je zalamování textu nahoře a dole a jsou vždy doplněny popiskem. Popisky obrázků jsou vložené jako plovoucí a výsledná grafická úprava záleží na autorovi. Přímo v MS Word je možné využít nástroj Oříznout a obrázek tak přizpůsobit zvolenému místu. Obrázky na celou šířku je vhodné umisťovat k hornímu nebo spodnímu okraji strany.

Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv publikovaných obrázků.

Návod na vkládání obrázků a práce s nimi zde.

Tabulky

Při vložení tabulky je nutné respektovat přednastavený „konferenční“ styl pro tabulku. Tabulka má základní velikost 7,75 cm, aby se vešla do jednoho sloupce. V případě nutnosti vložení větší tabulky je nutné sloupce přerušit vložením průběžného konce, nastavit sloupec na jeden a po vložení tabulky opět vrátit dvousloupcové uspořádání.

Návod na přerušení dvousloupcového uspořádání textu zde.

Použité zdroje

Pro uvedení zdrojů je použito číselného tučného označení v hranatých závorkách [1, s. 15–36]. Číslo se závorkou je nutné kopírovat a přepisovat. Seznam zdrojů je uváděn v číselném pořadí, nikoli abecedním. Formát citací je dle normy ČSN ISO 690:2011. V případě použití stejného zdroje na několika místech v článku se použije číselné označení prvního uvedení zdroje. Odkaz citovaný v textu nebo u obrázků musí být uveden v seznamu použitých zdrojů (a naopak). Autor odpovídá za zajištění autorských a reprodukčních práv publikovaných obrázků.

Poznámky

Nepublikované výsledky a osobní sdělení uveďte formou poznámky. Poznámky jsou na konci článku, v textu tučně označené horním indexem. Pozor, nejedná se o poznámku pod čarou ale o vysvětlivku – v MS Word záložka Reference – Poznámky pod čarou – Vložit vysvětlivku. Možné je také použití klávesové zkratky (Alt+Ctrl+D). První řádek je nutné zarovnat tabulátorem.

Návod na vložení poznámky na konec příspěvku zde.

Typografické zásady

Pro dobře vypadající písemný projev je vhodné si osvojit základní typografická pravidla, u kterých se často chybuje:


 • Spojovník (rozdělovník)

je krátká vodorovná čárka -

Na klávesnici ji najdete mezi klávesou s tečkou a klávesou SHIFT, je to přesně ten symbol, který běžně používáme jako pomlčku. Spojovník je symbol, který se na rozdíl od pomlčky používá vždy bez mezer a jeho funkcí je spojit dvě slova, například anglicko-český slovník, Brno-město, ... nebo k odděleni spojky "-li", například chceš-li, ...


 • Pomlčka

je delší vodorovná čárka

Na klávesnici ji nenajdete a pro napsání je nutné použít klávesovou zkratku Alt+0150. V některých případech ji automatická oprava textových editorů vytvoří ze spojovníku. Pomlčka je symbol, který se na rozdíl od spojovníku používá s mezerami nebo bez mezer. Pomlčku lze použít též jako náhradu za "a", "až" "od–do" nebo "odkud–kam", například dálnice Praha–Brno, otevírací doba 8–17 hodin, v letech 1948–1989, ... Pokud je jedna z položek víceslovná je pro lepší čitelnost pomlčku doplnit mezerami před i za, například autobusová linka Brno – Havlíčkův Brod, 1. ledna – 31. prosince, ...


 • Minus

je delší vodorovná čárka

Na klávesnici ho nenajdete a pro napsání je nutné použít klávesovou zkratku Alt+8722. Minus je symbol, který má vodorovnou linku ve stejné výšce jako je vodorovná linka u znaku +. Oproti pomlčce je tato linka posazena o něco výše. V případě psaní záporných čísel se znaménko minus píše bez mezery těsně před číslo, v případě zápisu matematické operace je z obou stran odděleno mezerou, například 10, 500  150 = 350, ...


 • Krát

je pravidelný kosý křížek ×

Na klávesnici ho nenajdete. Nesprávně bývá nahrazován malým písmenem "x", tečkou nebo na numerické klávesnici hvězdičkou. Pro napsání je nutné použít klávesovou zkratku Alt+0215. V případě zápisu matematické operace je krát z obou stran odděleno mezerou, například× 50 = 150, ...


 • Interpunkce

, . ! ? : ;

Slouží k členění vět a souvětí, popřípadě k naznačení přestávek, modulace. Tečka se napíše za nadpisy a popisky obrázků, tabulek a grafů. Před interpunkčními znaménky nepíšeme mezeru, umísťujeme hned za slovo a mezera následuje až po interpunkci, například první, pátý, desátý, nebo 1., 5., 10., nebo s. r. o. V případě, že věta končí zkratkou a podobně (apod.) další tečka se již nepíše. (Pokud je v závorce celá věta, píše se tečka do závorky.) Pokud je v závorce jen část věty, píše se tečka za závorku (například zde).


 • Výpustka

neboli tři tečky ...

Obvykle samostatný znak, který se zařazuje na konec věty při nedokončení věty nebo myšlenky. Píše se bez mezery rovnou za konec věty, za výpustkou již mezera je, například Byl jsem na úřadě... Máme byt! Výjimku tvoří výčet něčeho, kde se mezera před výpustkou píše, například Mezi zemědělskou krajinu patří pole, louky, pastviny, sady, ... Za trojtečku se koncová tečka již nepíše.


 • Procenta, stupně, jednotky

% ° m

Je nutné rozlišovat, zda se jedná o dvouslovné (podstatné jméno) nebo jednoslovné (přídavné jméno) vyjádření. Zápis bez mezery znamená jedno slovo: 10%, čteme jako "desetiprocentní"; 10°, čteme jako "desetistupňový"; 10m čteme jako "desetimetrový". Zápis s pevnou nezlomitelnou mezerou znamená dvě slova: 10 %, čteme jak "deset procent"; 10 °, čteme jako "deset stupňů"; 10 m čteme jako "deset metrů".


 • Jednotky s desetinným místem

V souvislém textu je vhodné jednotky nahrazovat slovem. Rozdíl zápisu se liší pode toho, zda se jedna o zápis celého čísla nebo o zápis s desetinným místem. Například 6 metrů je psáno v množném čísle, ale 6,5 metru je už psáno v jednotném čísle.


 • Paragraf, Ampersand

§ &

Paragraf se používá v právnických textech v zásadě jen v nezlomitelném spojení s číslem, například podle § 2 odst. 1, pís. b zákona č. 20/1987 Sb. Ampersand ("et" nebo "a") se používá jako spojka například u firemního značení. Je obklopen pevnými nezlomitelnými mezerami, například Brouk a BabkaBrouk & Babka.


 • Datum

Za řadovou číslovkou se píše tečka a mezera, proto i datum musí být zapsáno s pevnými nezlomitelnými mezerami, například 5. 7. 2021; 05. 07. 2021; 5. července 2021; 20. století; 60. léta. Datum ve významu "od–do" se píše s pomlčkou a dle pravidla výše, zda pomlčka odděluje jedno slovo nebo více slov, například 15.–20. 7. 2021 nebo 20. července – 10. srpna. V účetních zápisech je povoleno psát řadové číslovky bez mezer, například 05.07.2021.


 • Čas

Zápis času lze psát v pevném spojení bez mezer s dvojtečkou i tečkou, například 10:35 hodin; 15:25 h, nebo 10.35 hodin; 15.25 h. Pozor na psaní zkratky "hod.", za kterou se vždy píše tečka na rozdíl od jednotky času "h", za kterou se tečka nepíše.


 • Viz

Nejedná se o zkratku, ale o rozkazovací způsob slovesa vidět, proto se neukončuje tečkou. Existují i další tvary "vizme" a "vizte".


Více informací lze najít v normě ČSN 01 6910 (2014) – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. • Akademické tituly

Zkratky akademických titulů se obvykle píšou s počátečním velkým písmenem a tečkou na konci, například Bc., Ing., Mgr., MgA., PhDr. nebo MUDr. Zvláštností jsou složené tituly Ing. arch.akad. arch. psané malými písmeny za tečkou.

Zkratka akademicko-vědeckého titulu Ph.D. se v českém prostředí píše s tečkou a bez mezery. Ve světě včetně Slovenska je obvyklá podoba bez tečky – PhD.

Zkratky vědecko-pedagogických titulů prof.doc. se píšou s malým počátečním písmenem, pokud nestojí na začátku věty.

U pořadí psaní akademických titulů platí pravidlo, že dříve získané tituly se píšou blíže ke jménu. V případě dvou stejných titulů se mezi nimi používá spojka & nebo et, například Ing. et Ing. Jan Novák.


Více informací lze najít v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.